top of page

Om oss

OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering

I Aftenposten 9.juni 1993 var det et intervju med initiativtakerne Akhenaton Oddvar de Leon og Karl-Gunnar Charles-Harris, og et utdrag fra dette intervjuet betegner grunnlaget for stiftelsen:


«Vi ser et behov for å kartlegge og definere problemene når det gjelder diskriminering av utlendinger… Dessverre ser det ut til at diskriminering av svarte/fargede er et område som verken politikere, politi eller riksadvokat setter særlig høyt. Meningen er at organisasjonen skal være et talerør overfor myndigheter og næringsliv slik at skjevheter og uheldig utvikling kan påtales i tide
og rettes opp – før det blir alvorlige sammenstøt mellom hvite og fargede slik det har vært i andre 
land.» (Aftenposten 09.06 1993).

OMOD ble offisielt stiftet 10. juni 1993 og har siden den gang vært med på å skape et inkluderende Norge. 

OMOD er en landsdekkende organisasjon som mottar offentlig støtte. I tillegg til ordinær drift jobber organisasjonen med å utvikle tiltak, prosjekter og møteplasser, som får støtte andre steder. Vi har et lite sekretariat, men flere er tilknyttet kontoret, som prosjektmedarbeidere, samarbeidspartnere og frivillige medarbeidere. 

OMOD har siden oppstart arbeidet for reel likestilling og integrering av personer med flerkulturell bakgrunn. Med integrering menes reelle muligheter til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter for å kunne delta aktivt og konkurrere likt med andre i det norske samfunn.

Arbeidet OMOD gjør utspiller seg seg i mange ulike former, nettopp fordi diskriminering må forebygges på flere nivåer samtidig

 

På individnivå bistår OMOD enkeltindivider med juridiskrådgivning og veiledning i individuelle diskrimineringssaker, og generelt individuelt klientarbeid. Det er mange som opplever det som svært krevende å bli utsatt for diskriminering. Derfor er også nettverksarbeid og møteplasser en essensiell del av arbeidet, det er viktig å tilrettelegge for erfaringsutveksling og likepersonsarbeid. I møte med diskriminering er det viktig å gi verktøy for å håndtere motgang, og jobbe frem iboende ressurser og fordeler som finnes i en flerkulturell identitet. 

 

På samfunnsnivå OMOD jobber for å bidra til økt deltakelse, integrering, samhandling og enterpenørskap. OMOD trener opp talspersoner, lokale ledere, og bistår med kapasitetsutvikling og profesjonalisering av organisasjonsarbeid på grasrot nivå. OMOD er også kjent for å sette dagsorden i mediene, og bistår forskere og departement med kunnskap og erfaringskompetanse fra minoriteter i hele landet. Etter mange års arbeid i feltet har OMOD bygd opp tillitt og et solid nettverk blant minoriteter i hele Norge. Dette gir OMOD mulighet til å fungere som et talerør for minoriteter, og som et bindeledd mellom det offentlige og minoriteter. 

På politisk nivå bidrar OMOD med erfaringskunnskap, fag og borgerrettighetsarbeid. En liten case som kommer inn kan potensielt bli en game changer, og endre rettspraksis i domstolene. OMOD har flere saker som har bidratt inn i Norge på høyesterettsnivå, scroll ned for å lese mer om dette.  

På overordnet nivå jobber OMOD for å tilrettelegge for å gi alle innbyggere de samme pliktene, rettighetene og mulighetene når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Oppsummert jobber OMOD for: 

 

  • Likeverdige offentlige tjenester 

  • Inkludering og deltakelse

  • Rettighetsarbeid

  • Integrering og samhandling

  • Forebygge diskriminering gjennom kompetanse og samhandling

  • Sosialt entreprenørskap 

  • Økt deltakelse og mestring

  • Å være et talerør for minoriteter i Norge

  • Å Skape et bindeledd mellom minoriteter og det offentlige

  • Å skape økt aktivitet i demokratiet og organisasjonslivet 

OMOD - Center for Social Justice:

 

OMOD har nettopp flyttet inn i større lokaler, som gir mulighet til å utvide tilbudet som et kompetanse- og ressurssenter. OMOD skal derfor omdøpes til OMOD Center for Social Justice, målet er å synliggjøre alle nivåene OMOD jobber på. 

Ta kontakt om du ønsker samarbeid, eller har behov for lokalene vi har tilgjengelig. 

bottom of page