top of page

Institusjonell diskriminering

Institusjonell rasisme og diskriminering vil si at en forskjellsbehandles av en institusjon basert på etnisitet, religion, kjønn eller funksjonsevne. 

Institusjonell rasisme og diskriminering har mange ansikter, og krever at modige individer står opp for uretten de ser og opplever.

 

På denne siden kan du lese om ulike former for strukturell diskriminering i Norge. 

Spindelvev
Diskriminering fra saksbehandler i NAV - hva kan du gjøre?
 

Bilal har, av religiøse grunner, tatt valget om å ikke håndhilse på kvinner. For å selv unngå kritikk for å være kvinnediskriminerende, har Bilal konsekvent gått inn for å ikke håndhilse på noen, heller ikke menn. Han kjenner det er slitsomt å stadig måtte forklare hvorfor, men det er viktig for ham å kunne opprettholde praksisen, da han mener det er en del av hans tro.

 

Bilal er på en midlertidig arbeidskontrakt gjennom NAV. På arbeidsplassen der han er utplassert er det kommet en ny kvinnelig sjef. Hun reagerte sterkt på at Bilal ikke håndhilste, og gav klar beskjed om at dersom han skulle fortsette å jobbe ved denne arbeidsplassen, måtte han begynne å håndhilse. Bilal forstod umiddelbart at denne reaksjonen ville spille inn på forlengelsen av arbeidskontrakten.

 

Han har hatt samme saksbehandler i i nesten ett år. Han har ikke alltid likt spørsmål han har fått av Nav vedrørende sin religionsutøvelse. Han prøver igjen å forklare saksbehandleren på NAV situasjonen. Saksbehandleren sier til ham at han må håndhilse, det er ikke et valg han har, men den eneste måten han kan beholde jobben sin på.  Hun forteller at dersom han ikke gjør det, risikerer han også å miste stønaden fra NAV.  Hun sier også: «Du vet at du ikke bor i Saudi-Arabia, er du klar over at de som betaler dine NAV penger spiser svinekjøtt og drikker alkohol?». Bilal svarer, med rolig stemme; «Vet du hva loven sier om religionsfrihet?». Dette avfeies som irrelevant av saksbehandleren. Han er sjokkert da han forlater rommet, men er glad for at han gjorde et lydreferat/opptak av samtalen. Kort tid etterpå blir stønaden hans redusert. Tok deretter kontakt med OMOD for videre assistanse. Saken til Bilal ble klaget inn til Diskrimineringsnemda.

 

Hva kan Bilal gjøre?

 • lese seg opp på sine rettigheter; har jeg her blitt utsatt for diskriminering

 • samle vitneforklaringer

 • ta kontakt med en organisasjon i ressursmiljøet for juridisk råd og veiledning

 • kontakt media. Dette er for å skape en bevisstgjøring internt hos Nav

 • klage saken inn til Diskrimineringsnemda, for å finne ut hvor grensene går. Be om nedsettelse av full Nemd

 

Du kan lese mer om denne type saker her:
«Håndhilsnings-Josef» tapte mot skolen, vant over NAV – Dagsavisen

Nektet tjenester og varer - hva kan du gjøre?

En kvinne med hijab skal på bussen. Men bussjåføren avviser henne og sier at kvinner som bruker niqab og dekker seg til, ikke får sitte på hans buss. Døren lukkes, og bussen kjører videre. Hun tok et bilde av bussjåføren og registrerer skiltnummeret. Busselskapet avkrefter at dette er deres holdninger, og at alle skal kunne benytte seg av kollektivtilbudet.

 

Hva kan kvinnen i niqab gjøre?

 

 • dokumentere saken sin. Notere klokkeslett, sted. Prøve å få kontaktinformasjon til vitner.

 • ta kontakt med en organisasjon i ressursmiljøet for juridisk råd og veiledning.

 • gå til media med saken sin.

 • politianmelde forholdet der hun har blitt nektet en tjeneste, ref saken om frisør Merete Hodne

Eksempler fra virkeligheten: 
Frisør dømt for å nekte kvinne med hijab adgang - VG

Norsk bussjåfør nekter å kjøre kvinner med niqab (dagbladet.no)

Diskriminering i butikk - hva kan du gjøre?

Ali er fast kunde på den lokale dagligvarebutikken. Han har i lang tid opplevd å bli fotfulgt av ansatte i butikken når han er der og handler. De spør gjerne om han trenger hjelp, da svarer Ali, nei takk, alt er fint. For noen uker siden opplevde han å bli oppsøkt av vekter i butikken. De ber ham om å forlate butikken. Ali spør hvorfor, han har ikke gjort noe galt. Men får ikke noe svar. Det er gjort videoopptak på området av den aktuelle situasjonen, men Ali orker ikke å gjøre en sak ut av det. Neste gang han er i butikken, gjentar det hele seg. Og da bestemmer han seg for å følge opp forholdet.

 

Hva kan Ali gjøre?

 • informere butikkinnehaveren om hva som har funnet sted. Hva blir utsagnet da?

 • samle seg opp dokumentasjon, enten i form av opptak eller meldinger

 • undersøke om andre med melaninrik hud som benytter den samme butikken, om de har hatt lignende opplevelser

 • gjøre media-sak ut av situasjonen.

 • benytte seg av aktivismens repertoar, og gjennomføre en sosialmedia-kampanje.

 

Eksempler fra virkeligheten: 

https://www.nrk.no/osloogviken/en-av-fire-flerkulturelle-i-oslo-har-opplevd-rasisme-de-siste-to-arene.-men-nesten-ingen-varsler.-1.16190124

Rasisme på restaurant - hva kan du gjøre?

Et mørkhudet par går ut for å spise på en restaurant i Oslo. Hovmester viser dem til et bord innerst i det nesten tomme lokalet. Det kommer flere gjester inn etter at de to ankom, men det er de nyankomne som får bestille først. Det begynner å bygge seg opp en frustrasjon i mannen, og til slutt roper han på en av kelnerne at «skal ingen servere oss?». Da kommer hovmesteren bort, og sier at den mannlige kunden i paret er litt vel aggressiv, og ber de to om å forlate restauranten.

 

Hva kan paret gjøre?

 • synliggjøre opplevelsen på Facebook, og andre sosiale plattformer

 • igangsette en boikott

 • finne ut om det er flere andre som har opplevd lignende

 

Eksempler fra virkeligheten

https://www.nrk.no/osloogviken/en-av-fire-flerkulturelle-i-oslo-har-opplevd-rasisme-de-siste-to-arene.-men-nesten-ingen-varsler.-1.16190124

Får ikke sikkerhetsklarering til militæret - hva kan du gjøre?


Selma har vært til sesjon for førstegangstjeneste ved den norske Hæren, men fått beskjed
om at hun ikke kan sikkerhetsklareres. Hun er fortvilet over situasjonen, og er usikker på hva
hun kan foreta seg nå. Er drømmen om et år i tjeneste lagt i grus?


Sikkerhetsklarering er ikke bare avgjørende for å få adgang til å kunne avlegge
militærtjeneste. En manglende sikkerhetsklarering kan stå mellom deg, og drømmejobben.
Har du ikke sikkerhetsklarering, kan du ikke jobbe på noen av landets flyplasser, i bedrifter
eller organisasjoner som jobber opp imot norsk sikkerhet, i Politiet, eller i Forsvaret.

 

Hva kan Selma gjøre dersom hun har fått avslag?

 

 • Sende inn klage på vedtak, slik det opplyses om i avslagsbrevet, jf. sikkerhetsloven § 
  8-17. Du kan klage på avgjørelsen om klarering, dersom du har fått en klarering på 
  vilkår, karantenetiden som er fastsatt, avslag på begrunnelse eller avslag på din 
  innsynsbegjæring. Ved negativ avgjørelse, vil det alltid bli gitt en begrunnelse for 
  avgjørelsen, jf. sikkerhetsloven § 8-13.

 • Ta kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og spør om videre muligheter.

 • Mener du det er begått urett mot deg i forbindelse med behandlingen av
  klareringssaken kan du også bringe saken inn for Stortingets kontrollutvalg for
  etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste http://www.eos-utvalget.no. EOS-utvalget har ikke omgjøringsmulighet, men kan rette kritikk mot saksbehandlingen.

Les mer om eksempler fra virkeligheten om sikkerhetsklarering

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jayMRb/forsvaret-endret-brev-om-
sikkerhetsklarering


https://www.nrk.no/nordland/har-du-bakgrunn-fra-russland-eller-kina-kan-du-nesten-
glemme-forsvaret-1.14681746


https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/_-et__nei_-pa-sikkerhetsklareringen-er-som-a-bli-
erklaert-spedalsk-1.14149903


https://forsvaretsforum.no/innenriks-sikkerhet-sikkerhetspolitikk/flere-hundre-mister-
sikkerhetsklarering-i-norge/202062


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQ4pvV/hundrevis-mister-sikkerhetsklarering

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/06/26/195686339/forsvaret-285-ble-
nektet-klarering-i-2019

Diskriminering ved taxinæringen - hva kan du gjøre?

Mehmet jobber som kundebehandler ved taxisentralen hos et større selskap i Oslo I dag får
han inn en telefon fra en kunde som ønsker å bestille en taxi, men som presiserer at sjåføren
ikke skal være noe annet enn nordmann. Dette er ikke et ukjent fenomen for
kundebehandleren. Dette er noe som har blitt et en belastning over tid, men som man ikke
har fått opplæring i å håndtere. Slike samtaler er alltid en slitasje på Mehmets
arbeidsmotivasjon og trivsel på jobben.


Hvordan skal kundebehandleren reagerer?

 

 • Her bør arbeidstaker gå til ledelsen, og forklare om forholdene.

 • Mehmet kan varsle om forholdene. Han kan varsle internt, altså til verneombud eller 
  tillitsvalgt.

 • Noen arbeidsplasser legger til rette for at man skal kunne varsle anonymt, men dette 
  er ikke noe arbeidsmiljøloven har som krav. Her må Mehmet sette seg inn i hva som 
  er gjeldende rutiner på din arbeidsplass.

 • Han kan også velge å varsle i offentligheten, gjennom media.

 • Han bør være forberedt på mulige negative reaksjoner og gjengjeldelser i fra 
  arbeidsgiver. Da er det viktig å kunne beskrive hvordan situasjonen var før varslingenfant sted, og kunne vise til endringen som har inntruffet siden den gang.

Eksempler fra virkeligheten

https://www.nrk.no/rogaland/utenlandske-sjaforer-trakasseres-1.7818416


https://www.rb.no/nyheter/politi/trusler/sint-drosjekunde-truet-sjaforen/s/5-43-867253


https://www.nrk.no/osloogviken/norgestaxi-kartlegger-hvor-mange-sjaforer-som-har-
opplevd-rasisme-pa-jobb-1.15249874


https://www.f-b.no/kommunens-kamp-mot-rasisme-ivaretar-ikke-ansatte/o/5-59-1965342

bottom of page